Sie sind hier
E-Book

Metaphern in der Fußballberichterstattung zur WM 2006

Ein deutsch-polnischer Vergleich

eBook Metaphern in der Fußballberichterstattung zur WM 2006 Cover
Autor
Verlag
Erscheinungsjahr
2009
Seitenanzahl
75
Seiten
ISBN
9783640341795
Format
PDF
Kopierschutz
kein Kopierschutz
Geräte
PC
MAC
eReader
Tablet
Preis
17,99
EUR

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, Note: 1,1, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Veranstaltung: Die Kultur des Fußballs, Sprache: Deutsch, Abstract: (polnisch) Streszczenie W tej pracy zostanie przeanalizowane u?ywanie metafor w celu wyja?nienia lub skomento¬wania konkretnego meczu pi?ki no?nej zarówno w j?zyku polskim jak i niemieckim. Ta praca jest studium kontrastywnych porówna? j?zykoznawczych. Zostan? tutaj przedstawione ró?ne teorie metafor pod wzglem paradigmy lingwistycznej. Od Arystotelesa do Lakoffa/Johnsona metafora by?a definiowana i interpretowana na ró?ne sposoby: od daj?cej si? opisa? figury retorycznej do elementu j?zyka codziennego, który w du?ym stopniu wp?ywa na nasze my?lenie i post?powanie. Weinrich (1976) zbada?, ?e u?ywane metafory mo?na podsumowa? jako tak zwane Bildfelder (pole obrazów). Okre?lone Bildfelder s?u?? okre?lonym przed¬miotom albo stanom jako Bildspender (dawca obrazów). W pi?ce no?nej te pola to przede wszystkim wojna/walka, praca i teatr. Lingwistyka kognitywna na czele z Georgem Lakoffem jako jej najwa?niejszym przedstawicielem stwierdza, ?e te wy?ej wymienione pola mówi? du?o o tym jak i co my?limy o pi?ce no?nej. Dlatego warto jest zaj?? si? porównaniem metafor u?ywanych w polskich i niemickich mediach. Metod? badawcz? jest tutaj analiza i ocena komentarzy dotycz?cych meczu Polska-Niemcy podczas Mistrzostw ?wiata w pi?ce ho?nej 2006 na podstawie telewizyjnych relacji na ?ywo jak i artyku?ów z gazet z dnia nast?pnego. Weinrich postawi? tez? wspólnych pól obrazów cywilizacji zachodu (abendländischen Bildfeldgemeinschaft). Jego teza zak?ada, ?e u?ywane w Europie koncepcje metaforyczne wyst?puj? w wielu j?zykach. Dlatego rzadziej dochodzi do nieporozumie? mi?dzykulturowych, które powstaj? przez u?ywanie metafor. Tak?e to studium mo?e zasadniczo potwierdzi? t? tez?. W wymiarze makro najcz??ciej u?ywane obrazy s? identyczne. Natomiast istniej? znaczne ró?nice w wewn?trznej strukturze tych obrazów. Jednak analizowane materia?y dotycz?ce jednego konkretnego meczu s? zbyt ograniczone, a tak?e zbyt specyficzne, aby móc jednoznacznie stwierdzi? ogólne zdanie. Powody tego organiczenia mog? le?e? w specyfice tego konkretnego meczu.

Kaufen Sie hier:

E-Book Tabs

Weitere E-Books zum Thema: Anthropologie - Das Wesen des Menschen

Weitere Zeitschriften

Ärzte Zeitung

Ärzte Zeitung

Zielgruppe: Niedergelassene Allgemeinmediziner, Praktiker undInternisten.Charakteristik: Die Ärzte Zeitung liefert 3 x pro Woche bundesweitan niedergelassene Mediziner den ...

aufstieg

aufstieg

Zeitschrift der NaturFreunde in WürttembergDie Natur ist unser Lebensraum: Ort für Erholung und Bewegung, zum Erleben und Forschen; sie ist ein schützenswertes Gut. Wir sind aktiv in der Natur und ...

Augenblick mal

Augenblick mal

Die Zeitschrift mit den guten Nachrichten"Augenblick mal" ist eine Zeitschrift, die in aktuellen Berichten, Interviews und Reportagen die biblische Botschaft und den christlichen Glauben ...

Courier

Courier

The Bayer CropScience Magazine for Modern AgriculturePflanzenschutzmagazin für den Landwirt, landwirtschaftlichen Berater, Händler und generell am Thema Interessierten, mit umfassender ...

building & automation

building & automation

Das Fachmagazin building & automation bietet dem Elektrohandwerker und Elektroplaner eine umfassende Übersicht über alle Produktneuheiten aus der Gebäudeautomation, der Installationstechnik, dem ...

elektrobörse handel

elektrobörse handel

elektrobörse handel gibt einen facettenreichen Überblick über den Elektrogerätemarkt: Produktneuheiten und -trends, Branchennachrichten, Interviews, Messeberichte uvm.. In den monatlichen ...

Euphorion

Euphorion

EUPHORION wurde 1894 gegründet und widmet sich als „Zeitschrift für Literaturgeschichte“ dem gesamten Fachgebiet der deutschen Philologie. Mindestens ein Heft pro Jahrgang ist für die ...